މިފޮތަކީ...

އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދުނުގެ މަރުޙަލާގައި، ޢިލްމު ޝާއިޢު ކުރުމާއި ޢިލްމަށް ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ލިބުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް ނުވަތަ ބްލޮގަކީ އެ ދާރިސެއްގެ ޢިލްމު ޝާއިޢުކޮށް އެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށާއި އެޔަށް ބިނާ ކުރަނިވި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެހާމެ މުޙިއްމު އާލަތެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަކީ މިޒަމާނުގައި ފަސޭހަކަމެއް ނަމަވެސް އެދާއިރާގެ ޢިލްމު ލިބިގެންނޫނީ ކުރުން ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މިފޮތް ވެގެންދާނީ ދާރިސުން ވެބްސައިޓް ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަތްމަތީފޮތަކަށެވެ. މިފޮތުން ދާރިސުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަމިއްލަ ޕްރޮފެޝަނަލް ދިވެހިބަހުގެ ވެބްސައިޓެއް ހަދާނެގޮތް އެނގިގެންދާނެއެވެ. ދާރިސުންގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނާއި އެހެންދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ލިބިގެންދާ އެހީތެރިކަމަކަށް މިފޮތް ވެގެންދާނެއެވެ.

شكراً ❤️

މި ފޮތުން އަމިއްލައަށް ދިވެހި ވެބްސައިޓެއް ހަދާނެގޮތް ދަސްވާނެއެވެ. އަދި ފޮތް ގަތުމުން އިތުރު އެހީ ހޯދުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރަމަށް ވެސް ވަދެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ޓިއުޓޯރިއަލް ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. إن شاء الله.

ފޮތް ގަތުމަށް

mnu-logo
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހީއާއެކު އުފައްދާފައިވާ ފޮތެކެވެ.