ކޯސް

މި ކޯހުގައި ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާކުރާނެ ގޮތް ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކިޔާދެވޭނެއެވެ. ބައިވެރިން ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ކޯސްގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް ނިންމުމެވެ.

މި ކޯހަކީ ވެބްސައިޓު ހެދުމަށް މުޅިން އައު ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ކޯހެކެވެ.

ކޯހުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

ޓީޗަރު

މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އަޙްމަދު ޝަރީފެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ތަޢާރަފެއް މުޞައްނިފު ޞަފްޙާއިން ލިބޭނެއެވެ.

ކޯހުގެ މުއްދަތު

ކޯހުގެ ފީ

ކޯހުގެ އަގަކީ 950 ރުފިޔާއެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ފިލްކޮށްލާ

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ދެމަހެވެ.
0.00 ރ

ޖުމްލަ ޢަދަދު ތިރީގައިވާ އެކައުންޓަން ޓްރާންސްފަރކޮށްލާށެވެ.

އެކައުންޓު ނަންބަރު: 7770000023531
އެކައުންޓު ނަން: Ahmed Shareef
Click or drag a file to this area to upload.