ޓެމްޕްލޭޓް އެކެއް

ދިވެހި ޓެމްޕްލޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓެމްޕްލޭޓް އެކެއް މިއީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ބްލޮގެއް ނުވަތަ ޖަރނަލެއް ފެށުމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ ޓެމްޕްލޭޓެކެވެ.

މި ޓެމްޕްލޭޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޑްޕްރެސް އެލެމެންޓޯ ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.


މި ޓެމްޕްލޭޓު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގާއި އިތުރު އޮޕްޝަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އޮޕްޝަން 1:

ޓެމްޕްލޭޓް އެކަނި 950 ރުފިޔާއަށް

އޮޕްޝަން 2:

ޓެމްޕްލޭޓް އަދި އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން 1450 ރުފިޔާއަށް

ފުރަތަމަ ދެ އޮޕްޝަނަކީ ޑޮމެއިން އަދި ހޮސްޓިންގ އަމިއްލައަށް ނަގާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދެ އޮޕްޝަނެވެ. ނަމަވެސް ޑޮމެއިން އަދި ހޮސްޓިންގ ވެސް ނުނަގާކަމުގައި ވާނަމަ ތިރީގައިވާ އޮޕްޝަން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ހޮސްޓިންގަކީ މަހުން މަހަށް ލާރި ދައްކަން ޖެހޭ ޚިދުމަތެކެވެ. ޓެމްޕްލޭޓް ގަތުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ހޮސްޓިންގ ނަގާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޑޮމެއިން ގަތުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮސްޓިންގ އަގުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޕެކޭޖުމަހަކު
ހޮސްޓިންގ އެކަނި120
ހޮސްޓިންގ އަދި ކޮންމެ މަހަކު ބެކްއަޕް ނެގުން250
ހޮސްޓިންގ އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް250
ހޮސްޓިންގ އަދި ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލާއެކު ކޮންމެ މަހަކު ބެކްއަޕް ނެގުން380